• studera-fritidsledare

Fritidsledarutbildningen – En yrkesutbildning på folkhögskola

Fritidsledarutbildningen finns bara på folkhögskola vars frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför framtiden. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans.

Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för såväl fritidsledaryrket som för det livslånga lärandet. Läs mer om folkhögskolor på FIN’s webbplats via länken till höger.

Grundutbildning & Distansutbildningar

Fritidsledarutbildningen är både teoretisk och praktisk och innehållet ligger nära den verklighet du kommer att möta. Utbildningen är tvåårig och finns på 24 folkhögskolor i landet, alla med egen profil. Skolorna följer en gemensam utbildningsplan (se länken till höger) men varje skola har stor frihet att profilera sin utbildning via sin lokala utbildningsplan.

Skolorna utarbetar gemensamt det intyg (utbildningsbevis) på genomgången fritidsledarutbildning som skolorna utfärdar. Fritidsledarutbildningen bedrivs utifrån folkhögskolans särskilda förutsättningar och folkbildningstradition på eftergymnasial nivå, motsvarande högskoleutbildning.

Följande studieområden ingår i utbildningen:

 • Människans växande och livsvillkor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskapsutveckling
 • Fritidsarbetets metodik
 • Fritiden som forskningsfält
 • Lokal utbildningsprofil
 • Verksamhetsförlagt lärande

Inträdeskrav

 • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 och
 • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Kostnader
Själva undervisningen är avgiftsfri, men du betalar för läromedel, studiematerial, studieresor, kostnad i samband med praktik eller friluftsveckor samt för eventuell mat och logi. För information om studiemedel, kontakta din studievägledare.

Ansökan – tider
Ansökan ska vara vald skola tillhanda senast 15 april. Besked om antagning lämnas 1 juni. Utbildningen startar för antagna elever i mitten av augusti.

Var vill du studera?

För dig som är anställd som fritidsledare sedan minst tre år på minst 50 % tjänst inom fritidssektorn. Utbildningen sker på distans med träffar några gånger/termin. Ditt arbete som fritidsledare utgör basen för diskussioner samt räknas som praktik. Utbildningen är tvåårig på halvfart och bedrivs på folkhögskola.

Inträdeskrav

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Fyller minst 25 år under antagningsåret
 • Har minst 3 års heltids yrkeserfarenhet inom fritidssektorn
 • Har minst 50 % tjänst inom fritidssektorn.

Studietakt
Halvfart, distansstudier och närträffar

Fortsatta utbildningsmöjligheter

Fritidsledarskolorna har påbörjat ett arbete med att utveckla påbyggnadskurser som ett komplement till grundutbildningen. En del skolor erbjuder vidareutbildning för fritidsledare. Några skolor erbjuder också fortbildningskurser för outbildade, yrkesverksamma fritidsledare.
På en del universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom inom vissa utbildningsprogram. Varje universitet och högskola avgör själva i vilken mån fritidsledarutbildningen, liksom all annan yrkesinriktad utbildning, kan tillgodoräknas som en del i kommande studier. Kontakta den fritidsledarskola och/eller högskola du är intresserad av så får du veta vad som gäller.

Fristående kurs Perspektiv på socialt arbete 22,5 hp

Från och med december 2020 erbjuder Hagabergs folkhögskola i samverkan med Ersta Sköndal högskola en fristående kurs i socialt arbete. Kursen ingår som en del i fritidsledarutbildningen på Hagaberg och kan läsas fristående av fritidsledare utbildade på andra folkhögskolor. Det är en fortbildningsmöjlighet för dig som har gått fritidsledarutbildningen och vill lära dig mer om socialt arbete.

Kursen bedrivs på heltid och undervisningen sker på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Lärare från Ersta Sköndal kommer och leder undervisningen och lärare från Hagaberg finns med som handledare.

Mer information finns här